PRIVACYRECHTEN

PRIVACYVERKLARING

Uw rechten bij verwerking van uw gegevens

U heeft er recht op te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat we daar mee doen. Die gegevens moeten kloppen. Daar waar wij uw gegevens nodig hebben voor onze wettelijke taken dienen wij daarover te beschikken. Als wij over uw gegevens beschikken op basis van uw toestemming dan kunt u die ook weer intrekken.

Uw rechten

Als van u persoonsgegevens worden verwerkt heeft u onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, art. 13 t/m 21) bepaalde rechten. Dat zijn:

 • Recht op informatie
  U moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn.
 • Recht op inzage
  U heeft het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en om te controleren waarvoor en op welke manier uw gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht (recht op rectificatie)
  Als de gegevens niet kloppen of niet volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om dit te corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden (recht op vergetelheid)
  In gevallen waar u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen; tenzij de verwerking is gebaseerd op een andere grondslag dan toestemming.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Als u denkt dat de gegevens niet kloppen of bezwaar maakt, kunt u vragen op de verwerking tijdelijk stop te zetten.
 • Recht op bezwaar
  U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht op overdracht (dataportabiliteit)

U heeft, indien van toepassing, het recht om te vragen de gegevens over te dragen naar een andere instantie die de verwerking van uw gegevens overneemt.

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail worden gedaan.

Als Installatiebedrijf De Leeuw de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is, nemen wij uw verzoek in behandeling. Aan de hand van een verzoek kunnen we aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van uw identiteit. De Leeuw heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zullen we laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of om naar de rechter te gaan. 

Voorbeeldbrief inzage

 

Aan:

Installatiebedrijf De Leeuw
Brouwersstraat 24
6658 AE Beneden-Leeuwen
E: info@installatiebedrijfdeleeuw.nl

Betreft: verzoek inzage persoonsgegevens

[datum]

Geachte heer/mevrouw,

Met verwijzing naar artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG wil ik graag binnen vier weken schriftelijk van u weten:

 • of u mijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:
 • om welke gegevens het gaat;
 • wat het doel is van het gebruik;
 • aan wie u de gegevens eventueel heeft verstrekt;
 • wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.

Indien u mijn persoonsgegevens gebruikt, verzoek ik u mij kopieën van alle mijn persoon betreffende stukken, een papieren overzicht of een uitdraai van het digitale dossier te geven.

Hoogachtend,

[naam]
[geboortedatum]
[adres]
[postcode en woonplaats]